On erittäin tärkeää erottaa ensihoidon järjestäminen ja tuottaminen käsitteinä. Ensihoitopalvelu on osa sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyspalveluita ja sen järjestää sairaanhoitopiiri. Järjestäjän ominaisuudessa sairaanhoitopiiri voi valita ensihoidon tuottamistavaksi oman tuotannon, yhteistoiminnan pelastustoimen kanssa tai hankkia tuotannon yksityissektorilta. On myös mahdollista valita tuotantomalli, jossa yhdistellään kaikkia tai osaa edellä mainituista tavoista.


Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamiseksi on eduskunnassa. Kyseisten toimialojen järjestämisvastuu siirtyy 22 hyvinvointialueelle, Helsingin kaupungille ja osin HUS-yhtymälle.
Sote-uudistuksessa järjestämisvastuu säilyy hyvinvointialueella. Se voi edelleen toteuttaa ensihoitopalvelun tai osan siitä omana palvelutuotantonaan, yhdessä muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia osan siitä yksityiseltä sektorilta.
Sote-järjestämislaki tai ministeriöt eivät määrää tai suosittele siitä, miten hyvinvointialueen oma palvelutuotanto ensihoidon osalta organisoidaan, vaan oman palvelutuotannon organisointi kuuluu tältä osin hyvinvointialueen omaan toimivaltaan. Ministeriöt ohjaavat hyvinvointialueita nimenomaan strategisella tasolla järjestämistehtävän osalta. Eli esimerkiksi ensihoitopalvelu tulee toteuttaa lakien ja asetusten mukaan, mutta tuotantomuotoa ei määrätä.

STM:ssä näemme, että ensihoitopalvelu on kiinteä osa sote-päivystyspalveluiden kokonaisuutta. Tällä on erityistä merkitystä esimerkiksi väestön ikääntymisen vuoksi. Tarvitaan tiivis yhteistyö ja yhteinen kehittäminen niin sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysten kuin esimerkiksi ikääntyneiden kotihoidon ja asumispalveluiden kanssa. Suurin osa ensihoidon tehtävistä on sosiaali- ja terveydenhuollon ”sisäisiä” ja niiden sujuvat prosessit on varmistettava.

Sote-järjestämislaki 12 §:n mukaan: Hyvinvointialue ei saa hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta terveydenhuoltolain 40 §:ssä tarkoitettua ensihoitopalvelua lukuun ottamatta mainitun lain 40 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja palveluja. Tämä tarkoittaa sitä, että ensihoitoon liittyvää valmiutta ja varautumista ei voi hankkia, vaan se on toteutettava omana tuotantona.

Ensihoitopalvelu yhdessä sote-päivystysjärjestelmän kanssa on kiinteä osa yhteiskunnan varautumista ja valmiutta moniin normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Tiivistä yhteistyötä tarvitaan valmiuden ja varautumisen kehittämisessä ja ylläpidossa muiden viranomaisten kanssa, kuten esimerkiksi puolustusvoimien, pelastustoimen ja poliisin kanssa. Yhteiskunnan häiriötilanteet koskettavat aina joko suoraan tai välillisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja erityisesti päivystysjärjestelmää. Ensivastetoiminnan toteuttamisessa pelastustoimella on merkittävä rooli.

Sote-järjestäjän tulee jatkossakin tarkastella ensihoidon palvelutuotannossa kokonaisuutta. Palvelutuotannon tehokkuuden näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyspalveluiden sekä ensihoidon ja pelastustoimen palvelutuotannon välillä synergiaa mahdollistavat erityisesti yhteisesti sovitut toimintamallit. Niihin kuuluvat myös harjoittelu, koulutukset, osin yhteinen henkilöstö, tila- ja asemaverkosto sekä tukitoiminnot.
Yhteen sovittamalla palvelukokonaisuudet ja hyvällä tiedon kululla voidaan varmistaa asiakkaan sujuva, integroitu hoito- ja palveluketju ja oikeat hoitolinjaukset. Todennäköisesti tällä on vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta suurempi merkitys kuin esim. sisäisellä organisoitumisella tai tilojen yhteiskäytöllä saatavalla edulla.


Kirjoittajat: Sirkku Pikkujämsä, STM:n lääkintäneuvos ja Lasse Ilkka, STM:n erityisasiantuntija.
Kuva Matias Wesin