Etelä-Savon pelastuslaitoksen ensihoitajat kehittivät perehdytysohjelman omaan työyhteisöönsä. Ohjelma otettiin käyttöön keväällä 2019 kesäsijaisten perehdytyksessä. Perehdytystiimi voitti ohjelmallaan Vuoden kehittämishelmi -palkinnon.

Ennen töihin tuloaan perehdytettävä saa Etelä-Savon pelastuslaitokselta sähköpostin. Siinä kerrotaan perehdytyksestä, ensimmäisten työpäivien sisällöstä ja toivotetaan tervetulleeksi työyhteisöön. Itse perehdytys on kolmen päivän mittainen. Ensimmäisenä kahdeksan tunnin mittaisena perehdytyspäivänä kerrotaan työsuhteesta, työympäristöstä ja viranomaisyhteistyöstä. Päivän aikana tutustutaan myös aseman tiloihin sekä vieraillaan keskussairaalassa.

Toisena perehdytyspäivänä käydään läpi ensihoidon alueellisia erityispiirteitä, poikkeamia ja lääkehoitoa. Päivän aikana kerrataan myös ensihoidon toimintamalleja sekä tutustutaan tarkemmin ambulanssien hoitovarusteisiin ja lääkintälaitteisiin. Viimeisenä perehdytyspäivänä on ajoneuvo- ja ajokoulutusta sekä käydään läpi tieliikennelainsäädäntöä.

 

Mentorointiohjelma lisänä

Perehdytysohjelmaan lisättiin myös mentorointiohjelma. Uudelle työntekijälle tai pitkältä vapaalta palaavalle työntekijälle nimetään oma henkilökohtainen työelämän mentori, hänet valitaan vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden kollegoiden joukosta.

Ensihoidossa on valtava määrä hiljaista, kokemusperäistä tietoa, jota mentorointiohjelman avulla pyritään jakamaan työyhteisölle. Mentorin tehtävänä on tukea aloittavaa työntekijää hänen työnsä alkutaipaleella, ohjata häntä työn suorittamisessa sekä toimia ”tukena ja turvana” ja helposti lähestyttävänä ihmisenä. Mentori välittää myös hiljaista tietoa.

Mentorointisuhteen sisältö on mentorin ja mentoroitavan välinen asia. Se tähtää kuitenkin ammatilliseen kehittymiseen, henkiseen jaksamiseen, työviihtyvyyden lisääntymiseen sekä henkilöstön sitouttamiseen. Mentorointiohjelma kestää 12 viikkoa työsuhteen alkamisesta.

 

Palaute

Perehdytyspaketin ja mentorointiohjelman käyttöönoton jälkeen perehdytettäviltä pyydettiin palautetta. Kyselyyn vastanneet kokivat perehdytyksen tarpeelliseksi ja ennakko-odotuksia vastaavaksi. Vastaajat arvioivat perehdytys- ja mentorointiohjelman kokonaisuudessaan hyväksi tai erittäin hyväksi. Erityisen hyvänä pidettiin ennakkosähköpostia, perehdytyspaketin laajuutta ja joustavaa kokonaisuutta sekä ajoneuvo- ja ajokolutusta.

Vastaajat kokivat mentorin myötä itsensä tervetulleeksi ja saaneensa heiltä hyviä vinkkejä. Mentorit ovat jopa toimineet omien mentoroitaviensa suosittelijoina uusia kesätöitä hakiessa. Perehdytettävät kokivat hyväksi myös sen, että he saivat olla ylimääräisinä työntekijöinä poissa hälytystehtäviltä perehdytyspäivien ajan.

 

Kehityskohteet

Kehityskohteena vastaajat toivoivat enemmän yhteisiä työvuoroja mentorille ja mentoroitavalle heti uuden työntekijän aloittaessa. Vastaajat toivoivat myös, että heti ensimmäisenä perehdytyspäivänä he saisivat avaimet, työsopimukset ja henkilökohtaiset tunnukset tietokonejärjestelmiin. Perehdytys- ja mentorointitoimintaa on tarkoitus jatkaa edelleen ja kehittää kyselytulosten perusteella.

 

Perehdytystiimille palkinto

Perehdytystiimi voitti viime vuonna kattavalla ja järjestelmällisellä ohjelmallaan Mikkelin kaupungin Vuoden kehittämishelmi -palkinnon. Perehdytyksen kehittämisen ideointi ja toteutus lähti työntekijöiden omasta motivaatiosta ja halusta osallistua oman työyhteisön kehittämiseen. Perehdytystiimi koki yhdessä kehittämisen mukavaksi ja työyhteisöä yhdistäväksi voimaksi.

Perehdytystiimi kannustaa esimerkillään myös muita työyhteisöjä olemaan aktiivisia oman organisaation ja työn kehittämisessä. Perehdytysohjelman kehitystyö tehtiin kokonaan hälytystehtävien ja asemapalvelukseen kuuluvien työtehtävien lomassa. Hälytysluonteisessa ensihoitotyössä on mahdollista tehdä kehitystyötä normaaleissa työvuoroissa ilman merkittäviä lisäresursseja ja kustannuksia. Mielestämme myös ensihoidon organisaatioiden ja esimiesten kannattaisi entistä enemmän hyödyntää työntekijöiden potentiaalia työyhteisön kehittämisessä.

Opinnäytetyö mentoroinnista
Savonlinnan ensihoidon mentorointiohjelmasta on valmistumassa myös yamk-opinnäytetyö, sitä valmistelevat Minttu-Maija Repo ja Riikka Ranta-Nilkku. Opinnäytetyössä selvitettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä ensihoitajien kokemuksia mentoroinnista. Ensihoitajien kokemus mentoroinnista oli pääasiassa positiivista. He kertoivat mentoroinnin lisänneen työhyvinvointia, kehittäneen ammatillista osaamista, tarjonneen psykososiaalista tukea, vaikuttaneen positiivisesti työpaikan vetovoimaan ja kehittäneen ensihoitotiimin sisäistä kommunikaatiota ja toimintaa. Mentorit kokivat mentoroinnin olleen palkitsevaa ja mielekästä. Organisaation kehittämiskohteista nousi esiin sen yhdenmukaisuus ja suunnitelmallisuus, työhön perehdytys, mentoroinninperehdytys, mentoroinnin vastuuhenkilön toiminnan ja työaikaan liittyvä kehittäminen.

 

TEKSTI ANNIINA HERTTUAINEN, MINTTU-MAIJA REPO ja NIKKI KOTILAINEN
KUVA TIMO KAIPONEN