Ensilinjan auttajat ympäri maailman kertovat COVID19 -kokemuksistaan.
Emergency health care workers tell about their experiences at the frontline of COVID19 -pandemic. English comments at the end of the text.

Koronavirus COVID-19 -pandemia on nyt levinnyt kaikkialle maailmaan asutuille alueille – jopa Tyynenmeren pienille saarille. Asianmukaista tietoa on saatavilla paljon virallisista lähteistä ja tutkimuksia tulee jatkuvasti lisää. Suomessa tilanne on tällä hetkellä parempi kuin monessa muussa Euroopan maassa, mutta ennusteet kertovat epidemian saapuvan vääjäämättömästi myös Suomen jokaiseen kolkkaan.

Maailmalla paljon matkaillut Dimitri Lisitsyn laittoi viikonlopun aikana viestiä kollegoilleen ympäri maailmaa. Hän pyysi, että he kuvailisivat alueidensa tilannetta COVID19 -potilaiden suhteen, ja pyysi kertomaan miten terveysviranomaiset ovat varautuneet pandemiaan. Vastauksia tuli muutamassa päivässä lukuisia. Tämä teksti pohjatuu 20 eri ensilinjan auttajan henkilökohtaisiin näkemyksiin ja kommentteihin. Yksityisyyden suojaamiseksi kommentoijien nimet on ilmaistu nimikirjaimilla tai poistettu kokonaan.

Kommenteista kuvastui pandemian vakavuus: tilanne on vakava, sitä ei voida kieltää. Pääasiallinen viesti maailmalta on: “varautukaa pahimpaan ja suojautukaa kunnolla.”

Italiassa on toistaiseksi (maaliskuun loppuun mennessä) sairastunut yli 6000 terveydenhuollon ammattilaista, mikä on noin 8% varmistetuista tartunnan saaneista. Kuolleita ammattilaisia on myös useita. New Yorkissa työskentelevän ensihoitajan arvion mukaan heillä sairastuneiden luku voi olla lähes 20 %.

Tekstissä on käytetty 29.3.2020 tilastoja sairastuneiden osalta. Tekstin lopusta löydät myös englanninkieliset terveiset ensilinjan auttajilta ympäri maailmaa.

 

Tyyntä myrskyn edellä

 Ensihoidossa ja sairaalamaailmassa on myös havaittu “tyyntä myrskyn edellä” -ilmiö. Sveitsissä asuvan ensihoitajan huomion mukaan noin 40 % normaaleista tehtävistä on vähentynyt. Toki myös COVID -potilaiden sairaalasiirrot ovat samalla lisääntyneet. “Tiedän, että meidän ensihoitajilla on ainakin vähemmän ‘normaaleja’ potilaita”, mainitsee myös Tukholmassa työskentelevä akuuttilääkäri, A.J.

Samaa toteavat myös muutamat englantilaiset ensihoitajat ja päivystyksen lääkärit.

“Oikeastaan jotkin päivystykset ovat jopa hiljaisia”, toteaa vanhempi ensihoitaja L.A. Manchesterista.

“Olen 100%:sti huomannut, että tehtävämäärät ovat vähentyneet. Näin eilen vain kaksi potilasta, mikä osoittaa, kuinka hyväksikäytetty järjestelmä NHS (National Health Service) on. Ihmiset eivät koe enää, että pienikin asia olisi heille hätätilanne. Melkein toivon, että ihmiset tajuavat tämän asian ja jatkavat samaan malliin kun tämä pandemia on ohi.”, naurahtaa ensihoitaja, T.K. Walesista.

Akuuttilääkäri Sheffieldistä säestää Walesilaista ensihoitajaa, “Tällä hetkellä on todella rauhallista; ihmiset ovat ymmärtäneet ohjeistuksen pysyä sisällä ja lopettaneet päivystyksessä käynnin turhien asioiden suhteen.”

Tilanne ei kuitenkaan loputtomiin jatku samalla tavalla. Suuremmissa pandemiakeskittymissä on huomattu, että tilanteen eskaloituvan nopeasti. “Viimeisten päivien aikana olemme huomanneet potilaiden lisääntymistä päivystyksessä. Potilaat ovat selvästi sairaampia, ja vaativat tehovalvontaa (ITU). Tässä on selkeästi nähtävissä ”tyyntä myrskyn edellä” -ilmiö. “Nauttikaa tyynestä kunnes se loppuu”, huomauttaa akuuttilääkäri K.G. Lontoon lähellä sijaitsevasta paikallissairaalasta.

Yhdysvalloissa, etenkin New Yorkissa, tilanne on jo erittäin vakava. Ensihoidon tehtävät ovat ennätysmäärissä, ja sairaalat ovat joutuneet etsimään uusia tiloja potilaille. “Tehtävämäärät ovat historiallisissa lukemissa. New Yorkissa saimme edellisen vuorokauden aikana yli 7100 tehtävää. Tänään on odotettavissa samankaltainen määrä tehtäviä, ja ne vain kasvavat päivittäin. Keskiviikkona ensihoidon tehtävämäärät olivat korkeimmat sitten vuoden 2001 WTC -iskujen jälkeen. Myös elvytysten määrä on huomattavasti kasvanut tämän pandemian myötä”, toteaa ensihoitaja J.G. New Yorkista.

Varautuminen

Henkilöstö- ja varustekapasiteettia on nostettu käytännössä kaikkialla maailmassa mahdollisuuksien mukaan. Euroopassa pahiten kärsinyt Italia on jo aikaisessa vaiheessa lisännyt tehohoitopaikkoja, ja hoitohenkilökuntaa on uudelleenkoulutettu hyödyntäen mm. heitä, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tehohoidosta.

Italialaisen HEMS-lääkärin ja EMS-koordinaattorin neuvot Suomen ensihoidolle on nostaa kapasiteettia niin paljon kuin mahdollista, sekä vähentää eri toimijoiden (esim. hätäkeskuksen ja ensihoidon) henkilöstön välistä kontaktia. Lisäksi on tärkeää luoda lisäsuunnitelmia siltä varalta, että vastaanottavat sairaalat suljetaan tai eristetään, sekä hyödyntää esim. yhden hengen yksiköitä potilaiden ohjaamiseen ja arviointiin; tarvittaessa verikaasuja ja POCUS-ultraääntä hyödyntäen. Vastaavasti USA:ssa, joka tällä hetkellä edustaa altistuneiden osalta kärkimaata, ensihoitoa koetellaan ennennäkemättömän rajusti. Henkilöstöresurssit paukkuvat ja korona-varmennettuja ensihoitajia pyydetään jatkamaan töitään, kunnes alkavat oireilla. USA:n epidemia strategia on tähän asti ollut hyvin pirstaleinen; esim. New Yorkin eristämistä harkittiin lyhyesti, mutta siihen ei lopulta päädytty.

Samaan aikaan resurssien lisääminen ensihoidossa näkyy muualla maailmassa. Islannissa, jossa sairastuneita on 963 (2 kuolleita ja 114 parantuneita), on Reykjavikissa lisätty ensihoidon asemia ja henkilöstöä. Lisäksi Islannissa, kovia kokeneessa Italiassa, Libanonissa (ja myös USA:ssa) on perustettu erillisiä yksiköitä varmistettujen Covid-19 potilaiden hoitoon ja kuljetuksiin. Nämä yksiköt on varustettu minimivarusteilla ja -kokoonpanoilla, ja eri tavoin vuorattu suojamuovilla (joko koko yksikkö tai osa varusteista). Tämän lisäksi on pyritty minimoimaan henkilökunnan altistus mm. rajaamalla potilaan kohtaaminen vain yhdelle ensihoitajalle.

Sekä Italian, USA:n, Saksan että Englannin (Welsh Ambulance Service) etulinjasta nousee isona haasteena organisaatioiden kommunikaation ja ohjeistuksen jatkuva muuttuminen, ja suunnitelmallisuuden jopa täydellinen puute. Italialaisen ensihoitajan sanoin “oman alueen hallinnon suunnitelmallisuuden heikkous käytännössä haaskasi alkuvaiheen arvokkaan valmistautumisen ajan, mikä nyt kostautuu myöhemmin.”

USA:ssa ongelma korostuu siksi että osavaltioiden väliset erot ensihoidon palveluntuottajien kohdalla ovat valtavat; ensihoitoa hoitaa osavaltioissa mm. pienet yksityiset firmat, pelastuslaitokset ja/tai vapaaehtoistoiminta. Ensihoito vastaa parhaansa mukaan tilanteeseen, mutta näin pirstaleinen palapeli on hankala pitää kasassa.

Walesista nousee niin ikään esille jatkuvasti muuttuvien ohjeiden ongelmallisuus; henkilöstö ei pysy mukana, koska ohjeet muuttuvat melkeinpä joka työvuoro, ja kommunikaatio henkilöstölle ei ole selkeää. Tämä on johtanut valitettavaan sivuvaikutukseen, jossa ensihoidon tuodessa potilaita päivystykseen päivittäin muuttuvat sairaalan ohjeet johtavat herkästi asiattomaan käytökseen ensihoitoa kohtaan. Turhautuminen ja tilanteen koettu toivottomuus purkautuu siis herkästi muihin ns. ”heimoihin”.

Saksassa on ensihoidossa pyritty ratkaisemaan tämä ongelma perustamalla Corona Task Force (korona -toimintaryhmä), jonka tehtävänä on kellon ympäri olla yhteydessä terveysministeriöön ja johtaviin epidemiologia instituutioihin, ja sitä kautta päivittäää ohjeita henkilöstölle.

Yhtenä tärkeänä asiana on myös nostettu esille henkilöstön jaksaminen tilanteen edetessä. Tämän vuoksi esim. Tukholman sairaaloissa on alettu järjestämään henkilöstölle suunnattuja webinaareja, joiden aiheena on psykologinen terveys ja jaksaminen.

Sairaaloissa osastoja on suljettu, ja muutettu korona-osastoiksi, kuten Suomessakin. Lisäksi päivystysten erottelu ns. “kuumaan” (Covid-alue) ja “kylmään” (ei-Covid alue) on useassa maassa saanut jalansijaa. Lontoon lähialueen sairaalassa Covid-erottelu tehdään jo ovella ennen kun potilas tuodaan edes päivystykseen sisälle, jonka jälkeen hänet tuodaan suoraan asianmukaiselle puolelle. Vastaava ajatus on myös toteutettu Tukholmassa, USA:ssa ja Belgiassa. Belgialaiset radiologit korostavat myös vahvasti TT-kuvien diagnosointia heti, jos kliininen kuva sitä tukee, vaikka Corona-testi olisikin negatiivinen. Tämä perustuu ilmeisesti kirjallisuudesta saatuun TT-kuvien korkeaan sensitiivisyyden sekä koronatestauksen väärien negatiivisten tulosten korkeaan prevalenssiin.

Kiinnostavana yksityiskohtana sekä Etelä-Afrikan (1187 vahvistettua tapausta; 1 kuollut ja 31 parantunutta), että Libanonin (438 vahvistettua tapausta; 10 kuollutta ja 30 parantunutta) etulinjassa epidemiatilanne koetaan jopa “normaalina” vedoten maiden arjessa koettuun “normaali kaaokseen” tai “25 vuotta kestäneeseen armeijan läsnäoloon”. Nähtäväksi jää, auttavatko näiden maiden kohdalla jo koetut arkiset poikkeusolot selviämään tästä tilanteesta.

 

Suojautuminen

Suojavarusteiden (personal protective equipment PPE) riittävyys on huolestuttanut niin ensihoidon kuin sairaaloiden henkilökuntaa. Suuressa osassa maita suojavarusteet ovat loppumassa. Suurin osa vastanneista peräänkuuluttaa riittävää varautumista niin varusteiden riittävyyden kuin osaamisenkin puolesta. Syyksi terveydenhuollon ammattihenkilöiden sairastumisen koronavirukseen epäillään pitkälti suojavarusteiden saatavuuden ongelmia. Vaikka suojavarusteita olisi ollut aikaisemmin riittävästi, on tarve lisääntynyt merkittävästi, eivätkä tavarantoimittajat pysty hankkimaan niitä mistään. Olennaista on myös huomioida, mitä suojavarusteita henkilöstölle hankitaan. Kirurginen suu-nenäsuojus ei ole riittävää ammattilaisten tarpeisiin. Lisäksi ohjeistus suojavarusteiden käytöstä on vajavaista ja sekavaa. Vaikka suojavarusteita olisi tällä hetkellä hyvin saatavilla, on riski niiden loppumiselle otettava vakavasti. Italialainen ensihoitaja P.P. kertookin: “Älkää tehkö samanlaista virhettä mitä me teimme Italiassa, eli annoimme väärää PPE-varustusta terveydenhuollon ammattilaisille. PPE-varustuksen täytyy olla vähintään 3 -tason varustusta koronapotilasta hoidettaessa. “

FFP2/3 – maskien puutteita on esiintynyt kaikissa maissa. Italialaisen tehohoidon lääkärin G.I:n mukaan rajoituksia on otettu myös käyttöön. Yksi FFP2 -maski on tarkoitettu yhdelle henkilölle koko vuoron ajaksi. Sveitsissä suojavarusteita puolestaan toistaiseksi löytyy ja niitä on alettu käyttämään jokaisella tehtävällä. Islannissa varusteita on riittävästi; myös potilas suojataan käsineillä ja hengityssuojaimella. Myös Isossa-Britanniassa on suojavarusteita vielä tällä hetkellä, mutta useat henkilöt ovat epävarmoja, kuinka pitkäksi aikaa varusteet riittävät. “Yritin tänään saada urheilu- ja vaatevalmistajia tekemään PPE-varusteita heidän normaalien tuotteidensa sijaan”, kommentoi maailmanlaajuisen humanitäärisen organisaation johtajana sekä yleislääkärinä toimiva J.R. Intiassa on suojavarusteiden vienti lopetettu, jotta varastot saadaan riittämään omiin tarpeisiin.

 

Vain aika näyttää

Suomessa on toteutettu tai suunnitellaan toteutettavaksi monia asioita, kuten maailmalla. Tilanne on kuitenkin maailmanlaajuisesti uusi ja poikkeuksellinen. Nykyaikana informaation jakaminen ja viestinä on niin tehokasta, että maailmanlaajuinen yhteistyö ei olekaan mahdotonta. Innovatiivisia ideoita, tutkittuja menetelmiä ja hyväksi todettuja keinoja tulee jakaa kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tietoon ja harkintaan. Informaatioähkyn – tai jopa informaatiopandemian myötä – tämä tieto pitää tulla järjestelmällisesti johdolta kentälle.

Vain aika näyttää, miten maailma selviää tästä pandemiasta. Kun se siitä selviää, on varmasti opittu paljon uusia asioita sen hoitamisesta.

 

Key points:

-Suojavarusteita hankittava riittävästi varastoon

-Kotimaista tuotantoa on oltava tai sitä on järjestettävä

-Riittävä suojaustaso on välttämätöntä FFP2/FFP3

-Henkilöstölle on koulutettava ja ohjeistettava suojavarusteiden oikeaoppinen käyttö ja milloin niitä tulee käyttää

-Erilliset ambulanssit Covid-19 -potilaita varten, joissa minimivarusteet

-Kaikki potilaat, ketkä eivät tarvitse päivystystä, tulee hoitaa muualla

-Triage tulee hoitaa jo ennen päivystystä

-Sairaala- ja tehohoitopaikoista tulee olla reaaliaikainen tieto

-Tehohoitajista tulee olemaan pulaa; henkilöstöä tulee kouluttaa ennakkoon riittävästi

 

TEKSTI DIMITRI LISITSYN, JUHA JORMAKKA, CHRISTOFFER ERICSSON ja 20 ensilinjan auttajaa ympäri maailmaa
KUVAT DIMITRI LISITSYN

 

COVID-19 around the world 

Emergency health care workers tell about their experiences at the frontline of COVID-10 -pandemic.

 

ITALY: 86 498 confirmed cases, 10 023 deaths and 12 384 recovered.

G.I. (EMS and ICU physician, Italy):

”I work in ICU and in EMS, but in the last weeks I’m working only in hospital because we had to rearrange everything, tripling ICU beds and training nurses with no intensive care experience. In Italy the number of healthcare professionals infected is 6205 over 74386 total confirmed cases (based on yesterday data, 25.3.2020), a number greater than China. We are facing a shortage of face filters and health minister issued guidelines suggesting to use surgical masks. I think they are absolutely unaware of the risks, think about a tracheal intubation or a bronchoscopy without adequate PPE! By now, in my hospital, we have no general PPE shortage but we have to use FFP2 masks wisely (one/shift).

Italian Government declared lockdown a few weeks ago but ”Italy is a crazy and beautiful country”, so Italians search every tip to leave their homes! I do not know the cause of such a high number of infected healthcare professionals, maybe it is related to a PPE shortage or a misuse.”

P.P. (CBRNE and ICU trained paramedic, Italy): ”Don’t do the same mistake done in Italy to give the wrong PPE to the healthcare workers: it needs minimum PPE level 3 not less (n95/FPP2, Tyvek suite, face shield, double gloves). This is the minimum required to keep safe every healthcare workers (EMS and in hospital). The last WHO references hasn’t a real clinical appropriateness.

Some considerations about the epidemic. Today the trend, which had been declining for some days, is back up. The extra positive people from yesterday are 4492 (yesterday there were 3941). Always taking into account that the data is influenced by the variables due to the detection methods, it is nevertheless a upward trend reversal, therefore negative.

Today I provide some more information (ISS-Higher Institute of Health, data updated to 25/03): The average age of infected patients is 63 years (sadly declining from the previous figure that it was 79). The percentage of male sex on female as an incidence of infected is 57,8 % against 42,2 % of female sex, therefore a substantial prevalence. The general lethality index stands at 9,2 %, with peaks of 24 % in the age group between 80-90 years up to 0,7 % in the age group.

The median time of the onset of symptoms was until February 29th of about 3 days, now updated to March 23th is 5 days (it means that from the time of contagion to the first symptoms pass on average 5 days). 21 % of sick people have a severe clinical picture, while about 5 % have complications that need CPR (this is about half of the Chinese data presented in a Jama study at the end of February).

There are 6205 infected healthcare workers across the country. Lethality in healthcare workers is substantially lower than the total diagnosed cases. This is probably due to the fact that asymptomatic and symptomatic healthcare workers have been more diagnosed than the general population. Source: ISS; Italian Health Institute”

 

 

P.M. (Paramedic, Italy): “I live in a very small region (we have less citizens than a single neighbourhood of Milan!) and we have many troubles: lack of workers, lack of PPE, lack of PCR reagents and also sedative agents.

We’ve 36 health workers Covid positives some of them in critical conditions and moreover we’re experiencing a slowdown with the tests so a lot of workers are in quarantine waiting for the results (like me!).

I think there’s a lot of confusion in the management and very low planning ability: we’re the last region being contaminated so we had a lot of time to be prepared and we wasted that bonus time, I’m shocked. I know that Turin and Milan will help us with the PCR tests but that’s quite awkward.”

G.M. (HEMS – physician and EMS coordinator, Italy): ”Once EMS is swamped you run the risk of fatalities secondary to system failures (no ambulances available for cardiac arrests etc). Get your EMS crews to familiarize with PPE early! Get your ambulances stocked with lots of PPE. Ensure you have an easy protocol for when to don PPE.

Once the disease hit you will experience a huge increase in call volume; make sure you have the capability to increase your dispatch centre and ambulance staffing levels or you risk not being able to respond to priority calls in a timely manner. At any cost avoid having emergency number (911/999) respond to calls for info or medical advice about COVID-19. We (well the politicians) made this mistake here and were literally swamped to the point to grinding to a standstill in a couple days. Keep your dispatch center staff separated from your street responding crews or you risk losing your dispatchers to mandatory quarantine after they get in contact with a positive EMS provider.

If you don’t have a regional coordination center that tracks ICU beds availability start organizing it NOW. A time will come where most hospitals will be searching frantically for beds.

Plan what to do if one of you referral hospital get closed down for quarantine and you need to reroute your time critical patients (STEMI, neurosurgical, stroke, trauma) to other hospitals.

Consider dedicating some ambulances to COVID-19 transfers and strip them of all that isn’t essential (for example trauma equipment) to make disinfection easier and quicker. Any ambulance that transport a patients with ILI or SARI symptoms (everyone with fever, malaise, cough, respiratory distress) will need to be decontaminated and it takes at least 30 minutes! Increase your fleet to compensate as it will reduce hourly availability of ambos. Also try to organize so that decontamination can be carried out at the hospital rather than needing to get back to stations as the ambulance won’t be available for a call until decontamination has been completed.

You will have A LOT of youngish people calling in with mild symptoms. If you can, consider organizing teams of advanced practitioners (Advanced Paramedics, Nurse Practitioners) that can visit and leave these patients at home as most of these patients do just fine at home. Point of care blood gas would definitively be an asset in this scenario in deciding who you can leave at home, as well as point of care ultrasound. This way you can avoid bringing lot of patients to the ED, reducing hospital overcrowding and social contacts.

COVID-19 patients don’t fly unless with special precaution. Arrange for alternative (road) methods to transfer these patients. If you absolutely can’t avoid using helicopters, select a single asset that can have the cockpit separated from the patient compartment (AW139 can).

Keep your flight crews separated as much as possible from your health care providers or you risk having your fleet stuck on the ground.

Ask your crews to avoid social contacts as much as possible as they’re essential workers and they’re impossible to replace once they get sick.”

 

SWITZERLAND: 14 352 confirmed cases, 282 deaths and 1 595 recovered.

“Anonymous” (Paramedic, Switzerland):

“I’m in Switzerland, Lugano. It’s a shit to work all the time with ppe, but it works really good. No problems with ppe (shortage and other problems). We have problems only with Hamilton Medical’s parts but we have given our two Hamilton T1 to the hospital because they need it in temporary ICU and the problem it’s solved.

No paramedics sick at the moment. About calls, 40% less primary missions, but we have a lot of transports (to “Covid hospitals” and to “non-covid hospitals”).

We use for all patients (covid, non-covid, trauma, meds,…) surgical masks, glasses, gown and gloves. For aerosol patients and cardiac arrest we use FFP2 and waterproof gown instead surgical mask and normal gown. 👍🏻”

 

ICELAND: 963 confirmed cases, 2 deaths and 114 recovered.

A.F. (Firefighter – EMT, Reykjavik, Iceland):

”We have extra people on shifts and we have more stations now all around the capital area to try to have the people on duty not together and before every transport we have masks and gloves on and patients gets a mask and gloves and if there is potentially something involving covid we go in full gear inside. We have special cars for covid patients as well. People in Iceland need to stay away from each other at least 2 meters and not allowed to have more then 20 in 1 area at once.

The virus has spread around all Iceland but most of the cases are in the capital area. We have about 800 confirmed cases, 2 have died and few people with the ventilators.”

 

SOUTH AFRICA: 1 187 confirmed cases, 1 dead and 31 recovered.

 L.L. (A&E physician, Johannesburg, South Africa):

“It’s just starting to pick up here. About 900 cases as of today and 2 in ICU, no deaths so far. We’re in lockdown as of tonight for 21 days. Our a and e seems to be unaffected at the moment, they are central using all cases at one hospital to start but I feel like we are quite prepared. We’re quite used to this kind of chaos so hopefully we will manage.”

ENGLAND: 17 320 confirmed cases, 1 021 deaths and 151 recovered.

L.A. (Senior paramedic, Manchester, UK):  “It is SUPER busy, cases are still low, however loads of low level calls stills. Actually, some hospitals are quiet. We have been in ’lock down’ for a few days now, but in comparison with Italy for example, is a much ’softer’ version. It does not feel it is enforced at all. The trust is trying to get as much PPE as possible but there is not enough of it, nationally. It feels like everyone is fighting over it. In a couple of weeks time it will be war!! Finland in my opinion, is doing the right thing. Unless we want to kills loads of elderly, and not only elderly, the lock down needs to be enforced!”

T.K. (Paramedic, Welsh Ambulance Service, UK): “To be honest, the plans are literally changing daily. I can’t even keep up. It’s also changing every shift at the hospital and with poor communication it’s clearly not working. Hospital staff are then throwing negative and unhelpful comments towards the prehospital staff. Then we do what that nurse in charge says where as the next nurse in charge on a different shift says completely different.

And I’ve 100% noticed how much quieter it is down here now. I saw two patients yesterday which goes to show people are not calling ambulances for appropriate reasons. It’s also quieter in both my local A&E departments in regards to walk in patients. It just goes to show how abused the NHS is as evidently the public don’t think their experiencing an emergency now. I almost hope for the NHS’s sake, that the public realise this and it remains the same when this all blows over.

We are currently trying to recruit new staff as we are dropping like flies. Maybe because staff are taking advantage of the “quarantine” rules, I don’t know?”

J.R. (GP, Kent, UK): “I’m exhausted at the moment. I’m working 6th 16 hour day in a row. We have run out of PPE for frontline GPs here in my area. By day I’m working on the Covid strategy for a globally respected humanitarian organisation and in evenings as a Covid response GP for my community. It’s terrifying. Today I am trying to get sportswear and shirt making companies to make PPE instead.”

T.C. (A&E physician, Sheffield, UK): ”Well Boris has just tested positive so that’s an interesting twist.

Ambulance has PPE. We have PPE. At the moment it has been very calm actually as people have respected the orders and have stopped coming to AE for their usually stupid shit. I don’t really know what the plans are. We’re on full lockdown to avoid further spread.  We’re looking to manufacture more ventilators. Thinking about ramping up testing. Not sure whether we will have enough PPE for all of this period etc. It’s all about preparation isn’t it.”

K.G. (A&E physician, local hospital near London, UK): ”Our A&E has changed entirely in terms of being split into hot and cold zones, and the way we triage has changed also. For a couple weeks we had very few people coming in but are just now seeing an increase in patient numbers and obviously a lot more sick people needing ITU care.

Basically triage is now done at door before patient physically comes into department and assessed whether they are hot (possible covid) or cold (non covid patient). Then based on that they go to the relevant area directly so other areas are not contaminated. People who are ? – covid but likely to be discharged are seen in decontamination room.

There is definitely a calm before the storm phase… enjoy it while it lasts.”

 

LEBANON: 438 confirmed cases, 10 deaths and 30 recovered.

R.N. (First responder, EMT, Lebanon): “Lebanon has been on semi lock down for 14 days and it was extended another 14 days but with compete lock down now, cases haven’t spiked yet but we’re trying to contain. The military in Lebanon has been deployed for 25+ years so to us it’s only normal to be in lockdown. In our EMS service, in each station, one single unit is dedicated for COVID-19 suspected cases.

Our other ambulances are operating with a bit higher precautions than usual. The vehicle that is specific for covid-19 has only the necessary equipment on board, stretcher, chair, and oxygen and medical bag, everything else is emptied and sealed with plastic sheets to cover surfaces. After each mission we work by the CBRN guidelines of duffing and donning, in both transporting the patient and clean up.

We don’t have enough PPE for everyone but we were able to get within 15 days a few thousand. So that was taken care of. For now, non of our personnel is sick, at least nothing has been declared.”

 

INDIA: 987 confirmed cases, 25 deaths and 87 recovered.

A.R.G. (General Manager, Indian Institute of Emergency Medical Services, Kerala, India): ”Here in India we are in a total lockdown for 21 days from 25th March. There are strict control and nobody is allowed to go out except for buying food and medicine that too with lots of control.

Our IIEMS ambulances and EMT are working with all the mandatory precautions. These precautions include PPE and sanitisation of ambulance after patient transfer. We have stopped the export of our PPE items and increased the production of them for homeland use.”

 

USA: 124 686 confirmed cases, 2 191 deaths and 2 612 recovered.

A.G. (ER doctor, EMS, USA): “We’re #1 in cases worldwide now. The worst is yet to come.

EMS is fragmented in the USA. Some community, some private, etc. They’re each responding the best they can. Lack of adequate PPE is hampering efforts in hospitals and will probably spill over to EMS soon. NYC has a medic intubated and I am sure there are multiple other cases out there we haven’t heard about. I’m on call 24/7 for the foreseeable future, working 8-12’s currently.”

1. (HEMS – paramedic, Colorado, USA): ”A lot of our ambulance services are only allowing one provider (paramedic or EMT Basic) to make contact with the patient and ride with the patient to the hospital. They are also lining the ambulances in plastic to prevent contamination of all the supplies.

Our state governments are doing their best to keep us safe and supplied with protective gear, but we are running out. Some hospitals are sewing their own masks from sterile surgical fabric. Trump is an idiot who wants to re-open all businesses so the economy doesn’t suffer anymore. But the individual states are still requiring us to shelter in place.

We have a lot of nurses coming out of retirement to help as well. Near where we live is still calm, just a lot of preparing. The northern part of Colorado is like a war zone though. Those hospitals are full, ICU’s overflowing, not enough ventilators or protective equipment.

Surprisingly, we haven’t had a lot of EMS sick. Mainly it has been nurses in the hospital. One hospital set this up outside the Emergency entrance to screen patients as they came in.”

J.G. (paramedic, New York, USA): “It really is that bad. Call volume is at historic highs. In NYC the last night we exceeded 7100 calls. We will most likely surpass that tonight. Wednesday was the highest call volume since 9/11 and its been rising every day. Arrests are dropping constantly. ERs are overwhelmed and begging us to stop bringing patients because they literally have no more room or stretchers. Parking garages are being turned into ICUs. Portable morgues are being established at hospitals.

Supplies are low. Exhaustion is high. Morale is shot to hell. More and more of us are getting sick. Its not even a matter of IF we get sick, just when. And even if you did get tested and are positive, you are told to work until you become symptomatic.

The current estimate is that 20% of all the cases are healthcare workers. A medic from my station is actually on a vent (thankfully getting better now).

And we haven’t hit the peak yet.”

 

 

SWEDEN: 3 447 confirmed cases, 105 deaths and 16 recovered.

A.J. (A&E physician, Stockholm, Sweden): ”Currently I’m at home suffering from what probably is the corona virus, but I’m doing quite alright. Just feeling extremely bored and kind of fed up with the situation.

The A&E has changed dramatically, it’s been a huge decrease in the amount of people going to the A&E for other reasons than corona, we have reorganized our entire department to facilitate a separate A&E for those with suspected corona and for those without. The hospital overall is also reorganized department-wise with a lot of departments Currently being closed or for example the orthopaedics dept has now become a corona department. Don’t know so much about the ambulance service though. I know that them too has less to do in terms of “regular patients” but ofc more corona patients. If suspected with corona full PPE should be worn on all times as long as it’s available.

They are also introducing webinars for psychological health for healthcare workers, starting today. So some stuff are being done, but I don’t know if it’s sufficient, we will see.”

 

BELGIUM: 10 836 confirmed cases, 431 deaths and 1 359 recovered.

H.V. (Radiologist, Brussels, Belgium):  “At the moment in Belgium, we seem to be getting more and more patients, however, we also seem to be handling them quite well so far. We have a relatively ratio high intensive care bed per capita. And we are only allowed transport to buy food, medicine and the transport to work. There is no military curfew implemented. People are still allowed out for a run. To keep medical personnel safe, we are working in shifts and in small groups, so that the same people are working together all the time, to prevent virus spread to different colleagues.

In the ER, there is a strict separation of respiratory patients and other patients. Every patient with covid-symptoms will get tested and will get an X-ray. We as radiologists are pushing for CT diagnosis in our hospital because of the high prevalence of false negatives of the covid test and literature suggests it has the highest sensitivity. If there is a negative test but high clinical suspicion we will do a CT.  In the radiology department, we have a covid-CT and a non-covid-CT, to prevent virus spread at the medical imaging department.

We are obliged to stay indoors. No lingering in the streets or visits to family or friends, punishable by fine up to 1000euro. Schools, restaurants and bars are closed. Group gatherings of larger than 5 people is also fined.”

 

GERMANY: 60 659 confirmed cases, 482 dead and 9 211 recovered.

S.H. (Chief of an ambulance station, Northern Germany): “Corona is everywhere, it has also reached us in Germany. We think that we currently experience the calm before the storm. I don’t think that we will have these catastrophic Italian conditions later, but already people are dying of Covid here. We have more Covid-patients from day to day, but most of them are not severely ill. Only 6 have died in our region, 389 in the whole Germany. The southern and western regions of Germany are much more hit by the virus than we are in the north. So I expect many dead people, but every German paramedic, physician or nurse does what ever he/she can to combat the virus day and night. We try to reduce the speed of new infections with all imaginable measures. Most of the people in Germany are aware of the severity and keep calm. We may go outside, but we have to keep a distance of at least 1.5 m and ”crowds” of more than 2 are not allowed, except for families living in the same house. This is valid at least until 19. April.

We try to leave our patients at home whenever we can. But of course we have to take many to the hospitals, when they’re in a bad condition. The hospitals are well prepared: Each available bed, ventilator etc. is kept free for the Covid-patients to come. All elective surgeries have been cancelled since about 2 weeks and at our EMS we have a special Corona-Task-Force who is scanning the news and latest developments all around the clock. They are in permanent contact with e.g. the ministry of health and the Robert-Koch-Institute in Berlin, which is the leading German authority for virology and epidemiology. Together they are developing new strategies and information channels for our staff.

The situation is very dynamically, orders and workflows change from day to day, sometimes within hours. As the head of our big rescue station I have a lot of additional work with corona, I work at least 60 hours per week (my normal time is 39). Many employees have many questions and problems, we also have to be very flexible, but thank god we haven’t any problems with filling up our ambulances with healthy paramedics yet. There is enough staff for all the work, but maybe we’ll have a completely different scenario in 2 or 3 weeks. Nobody knows.

The biggest problem is the lack of FFP3 masks and other anti-infection equipment. Our stock is running emptier from day to day and there is almost no fresh supply. We are willing to pay good prices, esp. for masks, but the delivery chains are mostly interrupted.

Although it’s a bad and evil pandemic situation, there are also some good aspects. People, neighbours, colleagues, friends stay together and support themselves as good as possible.”

 

TEXT DIMITRI LISITSYN and 20 Emergency health care workers around the world
PHOTOS DIMITRI LISITSYN