XAMK on tuottanut uutta ja avointa koulutusmateriaalia ensihoitotyön psyykkiseen kuormitukseen valmentautumiseen.

Ensihoitotyön aiheuttamaan psyykkiseen kuormitukseen on kiinnitetty viime vuosina lisääntyvästi huomiota. Psyykkistä kuormitusta aiheuttavat tilanteet saattavat näyttäytyä työuran vaiheissa eri tavoilla. Tutkimusten mukaan ensihoitajille psyykkisesti raskaita tehtäviä voivat olla esimerkiksi lapsipotilaan hoitaminen, kuoleman kohtaaminen sekä kuolleen potilaan omaisten tukeminen. Psyykkinen kuormitus voi myös kumuloitua työvuosien ja altistuksen kertyessä.

Ensihoitoalan työyhteisöissä järjestetään esimerkiksi defusingeja, vertaispurkuja ja mentorointiakin, mutta psyykkisen kuormituksen käsittelyyn keskittyviä koulutuksia olisi tarpeen lisätä monin paikoin.  Ennakoiva valmentautuminen on tärkeää, koska kuormitusta aiheuttavien tilanteiden esiintymistä ei voida ennustaa etukäteen. Ensihoitotyössä niiltä ei voi kuitenkaan välttyä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-opiskelijat laativat osana loppuvaiheen opintojaan ensihoitotyön psyykkiseen kuormitukseen valmentavia simulaatioharjoituksia, joissa käsitellään erilaisia lapsipotilastilanteita. Simulaatioharjoitusten kohderyhmänä ovat ensihoitoalan opiskelijat sekä myös työelämään jo siirtyneet ensihoitajat. Koulutusmateriaalit pohjautuvat tutkittuun tietoon ja simulaatiopedagogiikkaan, ja ne ovat vapaasti hyödynnettävissä, jolloin eri organisaatioissa tapahtuvan päällekkäissuunnittelun tarvekin vähenee.

Laadittu koulutusmateriaali muodostuu ensihoitotyön psyykkisen kuormituksen tietoiskuista, kolmen simulaatioharjoituksen toimintaohjekorteista sekä esimerkkivideoista. Koulutusmateriaali tarjoaa selkeät ohjeet simulaatioharjoitusten vetämiseen, mutta myös pelkkä itsenäinen materiaalien läpikäynti auttaa perehtymään aiheeseen.  Simulaatioharjoituksia on myös mahdollista muokata oman opiskelijaryhmän tai työyhteisön tarpeiden mukaisesti.

Petri Siivonen vastasi koulutusmateriaalien simulaatiopedagogiikasta..

Ensimmäisen simulaatioharjoituksen aiheena on valmentautuminen kätkytkuoleman kohtaamiseen. Tämä aihe valikoitui yhdeksi harjoitukseksi käytännön ensihoitotyössä esiin nousseesta koulutustarpeesta. Koulutusmateriaalien simulaatiopedagogiikasta vastannut hoitotason ensihoitaja Petri Siivonen avaa harjoituksen taustaa seuraavasti: ‘’Kouluttautumisen tarve lapsen kuoleman kohtaamiseen on tunnistettu kentällä. Lapsen kuolemaan liittyvä tilanne koetaan yhtä stressaavana niin kokeneiden kuin vastavalmistuneiden joukossa. Toivomme, että simulaatioharjoituksen kautta pystymme antamaan eväitä näinkin haastavan tilanteen kohtaamiseen ja helpottamaan ensihoitajan tehtävän jälkeistä selviytymistä’’.

Toisessa simulaatioharjoituksessa harjoitellaan toimimista tehtävällä, jossa potilaana on kriittisesti sairas lapsi. On olemassa näyttöä, että hyvällä etukäteissuunnittelulla pystytään vähentämään psyykkistä kuormitusta jo tehtävälle mennessä. Toisen simulaatioharjoituksen tavoitteena onkin valmistautua potilaan kohtaamiseen jo matkan aikana esimerkiksi tarkistuslistoja hyödyntämällä.

Kolmannessa harjoituksessa suunnittelutiimi päätyi mielikuvitukselliseen ratkaisuun: simuloimaan defusing-istuntoa. Tämän harjoituksen avulla pyritään tutustuttamaan osallistujat defusing-istunnon etenemiseen ja madaltamaan kynnystä istuntoihin osallistumiseen. Harjoituksen suunnittelijat ovat kokeneita defusing-ohjaajia. ‘’Toivomme harjoituksen helpottavan defusing-istuntoon osallistujia purkamaan keskustelussa oikeasti mielen päällä olevia asioita ja tätä kautta vähentämään omaa psyykkistä kuormaa’’ Petri Siivonen toteaa.

Koulutusmateriaalit ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä Xamkin Open Learn -alustalla osoitteessa:https://open-learn.xamk.fi/course/view.php?id=327. Oppimisalustalle pääsy vaatii kirjautumisen, jonka voit tehdä Haka-tunnuksilla, Xamkin tunnuksilla tai luomalla tunnukset sivuston ohjeiden mukaisesti. Materiaalit löytyvät nimellä ”Psyykkisesti kuormittavat tilanteet ensihoidossa – valmentavia simulaatioharjoituksia”.

Kirjoittajat:

Henna Myrskykari, Hoitotason ensihoitaja, Tyks Akuutti.
Eetu Skaffari, Hoitotason ensihoitaja, Med Group Ensihoitopalvelu, Varsinais-Suomi.
Inka Malinen, Hoitotason ensihoitaja, Akuutti24 Ensihoito, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.
Hilla Nordquist, yliopettaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Terveysalan ja ensihoidon yksikkö.