Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden henkilöiden määrä vähenee jatkuvasti. Tähän on päästy muun muassa tieverkostoa parantamalla ja kehittämällä ajoneuvoja turvallisemmaksi. Suuntaus on todella hyvä, mutta samanaikaisesti se asettaa paineita ensihoito- ja pelastushenkilöstön osaamisenhallintaan, kun käytännön kokemukset jäävät entistä harvinaisemmiksi.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella edellä mainittuun haasteeseen on pyritty vastaamaan vuodesta 2016 alkaen, jolloin aloitettiin ensihoidon ja pelastuksen yhteinen simulaatiokoulutus. Tarkoituksena on säännöllisin väliajoin harjoitella yhden ensihoitoyksikön ja yhden pelastusyksikön yhteistoimintaa vakavissa sairauskohtauksissa, tapaturmissa ja pelastustoiminnassa.

Aluksi simulaatiokoulutuksen keskiössä olivat ensihoitoyksikön ja pelastusyksikön henkilöstön tilannetietoisuuden, yhteistyön, raportoinnin ja johtamismallien kehittäminen. Simulaation avulla on harjoiteltu muun muassa kaikkien toimijoiden tilannetietoisuutta parantavia time outeja sekä potilaan kohtaamisessa ja raportoinnissa käytettävää yhtenäistä ABCDEF -toimintamallia.

Pelastuslaitoksella on pureuduttu vähitellen suurempiin kokonaisuuksiin ottamalla liikenneonnettomuuksia myös simulaatioiden aiheeksi. Jotta kokonaisuus ei kasvaisi hallitsemattomasti, liikkeelle lähdettiin pienin tavoittein. Simulaatiokeskukseen hankittiin kolariauto, mikä on mahdollistanut pienempien simulaatioiden järjestämisen. Niissä tavoitteet ovat vaihdelleet potilasluokittelusta ja alkutoimista aina tylppien ja lävistävien vammojen ensihoitoon sekä vammapotilaan lämpötaloudesta huolehtimiseen.

 

Vammapotilaan lämpötaloudesta huolehditaan

Henkilöstölle on koulutettu vammapotilaan lämpötaloudesta huolehtimista. Ambulanssien tyhjiöpatjat on pakattu niin, että patjalla on valmiina avaruuslakana ja nostolakana potilaan alle laitettavaksi. Potilaan peittelyä varten on samassa paketissa vielä toinen avaruuslakana, peitto, Ready Heat -lämpöpeite sekä foliohattu.

Kolaritilanteessa tarkoituksena on, että tyhjiöpatjaa ja paareja ei viedä ulos, vaan yksi henkilö laittaa auton sisällä paareille tyhjiöpatjan, avaruuslakanan ja nostoliinan, sekä hoitotilan lämmöt täysille. Potilas tuodaan kolariautosta mahdollisimman pikaisesti kauhapaareilla tai rankalaudalla suoraan ambulanssin sisään ja sen jälkeen peitellään lämpimästi. Ambulanssin takaovet avataan vasta siinä vaiheessa, kun potilas nostetaan sisään ja laitetaan heti kiinni kun mahdollista. Tämän jälkeen kaikki asioinnit ja kyselyt tapahtuvat ambulanssin ohjaamon ja hoitotilan välissä olevasta luukusta.

 

Yhtenäisyyttä isolle alueelle

Siinä vaiheessa, kun simulaatioissa päästiin siihen, että potilaita alettiin siirtää ja irrottaa kolariautoista ambulanssiin, tarvittiin simulaatioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyötä pelastuksen kanssa. Sovittiin yhteinen harjoittelupäivä Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten tieliikennepelastamisen kouluttajien sekä ensihoidon simulaatio-ohjaajien kesken. Päivän tavoitteena oli luoda yhteinen potilaan siirron johtamismalli, parantaa ensihoidon ja pelastuksen yhteistyötä sekä käydä läpi kolme potilaan siirtomallia, joita sitten jalkautetaan simulaatioissa. Samalla otettiin potilasluokittelun värikoodit kuvaamaan siirron kiireellisyyttä. Tarkoituksena on saattaa ensihoito ja pelastus samalle ”aaltopituudelle” heti tehtävän alkuvaiheessa.

 

Siirron kiireellisyys

 • Hätäsiirto
  • Potilas otetaan autosta ulos mahdollisimman nopeasti. Tällöin ei varota lisävammoja, vaan tehdään henkeä pelastavia toimenpiteitä, esimerkiksi pelastetaan potilas palavasta autosta.

 

 • Punainen siirto
  • Kun potilas luokitellaan vammojen ja elintoimintojen mukaisesti punaiseksi, määritellään punainen siirto.
  • Potilas otetaan autosta ulos mahdollisimman nopeasti, mutta pyritään välttämään lisävammojen aiheuttamista. Tällainen on esimerkiksi tajuton tai rintakehävammainen potilas, jolla peruselintoiminnot ovat niin häiriintyneet, että hoito ja kuljetus on aloitettava nopeasti

 

 • Keltainen siirto
  • Kun potilas on luokiteltu vammojen ja elintoimintojen mukaisesti keltaiseksi.
  • Potilas otetaan autosta ulos mahdollisimman nopeasti, mutta vältetään aiheuttamasta potilaalle lisävammoja. Tällainen on esimerkiksi epäily mahdollisesta rankavammasta, jossa peruselintoiminnot ovat vakaat ja potilas kestää rangansuuntaisen siirron.

 

 • Vihreä siirto
  • Kun  potilas on luokiteltu vammojen ja elintoimintojen mukaisesti vihreäksi.
  • Potilas voidaan auttaa ulos autosta omin jaloin ilman lisävammojen tuottamista

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella potilaan siirtosimulaatioita järjestettiin yhteensä 36 kappaletta, jolloin jokaisen aseman jokainen työvuoro pääsi harjoittelemaan potilaan siirtoa kolmella eri tekniikalla:

 1. Ajoneuvosta irrotettiin katto ja potilas siirrettiin hallitusti ja rangan suuntaisesti.
 2. Ajoneuvosta irrotettiin kylki ja potilas siirrettiin nopeasti, mahdollisimman vähin vammoin.
 3. Ajoneuvoa ei purettu ollenkaan, vaan potilas otettiin rankalaudalla oven kautta.

 

 

Loppuharjoitus ja yhteenveto

Kun kaikkia osa-alueita oli harjoiteltu, oli aika pitää loppuharjoitus. Loppuharjoitusta varten jokaisen paloaseman pihalle toimitettiin neljä kolariautoa. Siten jokaisen toimipaikan jokainen työvuoro pääsi harjoitteleman, niin että auto voitiin myös purkaa harjoituksen aikana ja tehdä siirto mahdollisimman realistisesti. Tavoitteena oli, että koulutuksen vetäjät vain luovat skenaarion, minkä jälkeen simulaatioihin osallistuvat henkilöt saavat työskennellä vapaasti aikaisempia oppeja hyödyntäen. Simulaatioon osallistuivat ensihoitoyksikkö ja pelastusyksikkö, vähintään kuusi auttajaa sekä yksi potilas.

Vaikka liikenneonnettomuustilanteen hoitamisessa ei voidakaan määritellä yhtä oikeaa mallia, niin näidenkin simulaatioiden kautta muodostui kuva hyvästä toimintamallista, jonka käyttöä voidaan useamman kymmenen simulaatiokerran perusteella suositella. Hyvin toimineessa tavassa ensihoitaja ja paloesimies menevät yhdessä potilaan luo. Ensihoitaja tekee potilaalle ensiarvion vammoista ja peruselintoimintojen tilasta samalla, kun paloesimies tiedustelee auton purkamiseen ja työturvallisuuteen vaikuttavia alkutietoja.

Kun ensiarvio on tehty, pidetään ensimmäinen ”time out”, jossa ensihoitaja kertoo paloesimiehelle potilaan vammat ja ilmoittaa siirron kiireellisyyden esimerkiksi näin: ”potilaalla on epäily kaularankavammasta ja peruselintoiminnot ovat vakaat, tarvitaan keltainen siirto” Tämän jälkeen paloesimies kertoo irrotus- ja siirtotavan, esimerkiksi näin: ”otetaan katto pois ja siirretään potilas rangan suuntaisesti rankalaudalla, aikaa kuluu noin 20 minuuttia, sopiiko?

Kun toimintamalli on sovittu, paloesimies määritellään siirron johtajaksi. Hän vastaa siitä eteenpäin potilaan irrotuksesta ja siirrosta. Ensihoitaja vastaa potilaan hoidosta ja lämpötaloudesta. Kun potilaan irrotus alkaa, ensihoitaja määrää toisen ensihoitajan auton sisään tukemaan potilaan niskaa ja laittaa hänen avustamana potilaalle tukikaulurin. Tämän jälkeen potilastyöstä vastaava ensihoitaja ilmoittaa paloesimiehelle, että:  menen valmistelemaan ambulanssin, olen hetken poissa, ota yhteyttä radiolla, jos jotakin kysyttävää ilmenee.”

Luvan saatuaan ensihoitaja käy autossa laittamassa paareille tyhjiöpatjan, jonka päälle tulee avaruuslakana ja nostolakana. Auton hoitotilan lämmöt laitetaan täysille ja hoitajan penkki käännetään mahdollisuuksien mukaan sivuun, jotta potilaan autoon nostamiseksi saadaan lisää tilaa. Kaikki ovet pidetään viimeiseen saakka suljettuina. Tämän jälkeen ensihoitaja palaa kolariautolle huolehtimaan potilaan lämpötaloudesta esimerkiksi laittamalla potilaalle foliohatun päähän, peiton ylle ja lämpökennot potilaan ylävartalon kohdalle peiton alle. Hoitovälineitä ei viedä ulos, ellei potilaan hoitaminen sitä ehdottomasti edellytä.

Kun potilaan siirto on valmiina alkamaan, otetaan kaikki siirtoon osallistuvat henkilöt potilaan ympärille ja pidetään seuraava ”time out”. Siirron johtaja kertoo kaikille potilaan siirtämiseen vaikuttavat vammat, esimerkiksi jos potilaalla on kaularankavamma, siirron on tapahduttava rangan suuntaisesti ja varovaisesti. Sen jälkeen siirron johtaja määrää jokaiselle siirtoon osallistuvalle tehtävän ja kertoo siirtotaktiikan ja reitin, mitä kautta ambulanssille kuljetaan. Ambulanssin ovet avataan vasta siinä vaiheessa, kun ollaan valmiita nostamaan potilas auton kyytiin. Kun potilas on saatu autoon, tutkitaan potilas tarkennetulla arviolla ja hoidetaan hoitoa edellyttävät vammat, tuetaan tyhjiöpatjalle ja peitellään lämpimästi.

 

Hyvä suuntaus, kehitetään lisää

Asioissa on vielä paljon kehittämistä, mutta suuntaus on ollut hyvä, kun olemme voineet yhteistoimintaa näinkin laaja-alaisesti harjoitella. Väistämättäkin kuilu eri toimijoiden välillä on pienentynyt, kun asioita on voitu sopia ja kehittää harjoitusten yhteydessä. Suuri kiitos kuuluu yli viidelletoista ensihoidon simulaatio-ohjaajalle sekä pelastuksen tieliikennepelastamisen kouluttajille, ketkä ovat hyvässä yhteistyössä jaksaneet tätä kehitystyötä tehdä. Suuri kiitos kuuluu myös työnantajallemme, joka on alusta asti suhtautunut erittäin positiivisesti ensihoidon simulaatiokoulutukseen ja mahdollistanut ne resurssit, mitkä tämän tasoinen kouluttautuminen vaatii.

 

Teksti ja kuvat Marko Lehikoinen